ASTER TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

ASTER TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş’den hizmet almak için kurumumuza bildirdiğiniz veya tarafımızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verilerinizi; KVKK, Sermaye Piyasası Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, yatırım, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi size sunmak ve ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmek amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlemektedir.

Kişisel verileriniz, yasal olarak yetkilendirilmiş SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi ilgili kamu tüzel kişileriyle ve yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurtiçinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren üçüncü kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlerle paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü, elektronik işlem platformları ve diğer elektronik yollar vasıtasıyla toplanabileceği gibi üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir.

Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.